navigation“I don’t speak French.”

I don’t speak French.”